Stanovy NMHL

Novomestská hokejová liga

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Novomestská hokejová liga (ďalej len NMHL) je zoskupenie neregistrovaných amatérskych hokejistov, ktoré nemá právnu subjektivitu.
 2. Za evidenciu zápasov, rozpis súťaže a dodržiavanie zásad podľa týchto stanov zodpovedá po organizačnej stránke Výbor NMHL (ďalej len výbor), viď. príloha č. 4.
 3. Výbor pozostáva z predsedu, tajomníka a člena výboru, ktorých volia kapitáni družstiev pred začiatkom súťaže pri predkladaní súpisiek. Každý člen výboru musí byť z iného družstva NMHL, kontakt : vybor@nmhl.sk.
 4. Za disciplinárne konania v zápasoch NMHL zodpovedá disciplinárna komisia (ďalej len DK) viď. príloha č. 5., ktorá pozostáva zo zástupcov družstiev NMHL a jej členovia sú rovnako volení kapitánmi mužstiev pri prekladaní súpisiek. Vedúci komisie je volený navrhovanými členmi komisie.  Predkladá rozhodnutia na zverejnenie výboru NMHL do 48 hodín od podnetu, kontakt : info@nmhl.sk. Každý člen komisie musí byť z iného družstva NMHL.

Článok 2

Podmienky súťaže

 1. Členom NMHL nemôže byť registrovaný aktívny hráč v akejkoľvek inej lige. Hráč mladší ako 18 rokov musí na začiatku sezóny predložiť čestné prehlásenie zákonného zástupcu o možnosti zúčastňovať sa zápasov tejto súťaže. Čestné prehlásenie tvorí prílohu č. 2 k týmto stanovám.
 2. Členom NMHL, môže byť bývalý hokejista registrovaný ako dorastenec, alebo junior, ktorý nepokračoval v aktívnej kariére medzi seniormi, až po dovŕšení 35. roku života. Hráč ktorý bol registrovaný ako senior v SZĽH, resp. jej zahraničnej obdobe, v NMHL hrať nesmie.
 3. Zoznam družstiev NMHL pre konkrétnu sezónu je obsahom prílohy č. 1 k týmto stanovám.
 4. Nie je prípustné prizvať do súťaže iných hokejistov ako je uvedené v bodoch 1 a 2 tohto článku.
 5. Súťažné družstvo pri predkladaní súpisky zverejní meno kapitána družstva a jeho asistenta, ktorí budú predkladať súpisku družstva a budú zodpovedať za dodržiavanie zásad podľa týchto stanov. Rovnako budú zodpovedať a spolupodieľať sa na prenájme ľadovej plochy a celkovom priebehu súťaže.
 6. Ustanovenia bodov 1,3 a 4 tohto článku sa nevzťahujú na brankárov. Čestné prehlásenie však mladistvý brankár predkladať musí.
 7. Počas prebiehajúcej sezóny nemôžu hráči prestupovať medzi jednotlivými klubmi NMHL. V letnom období po skončení sezóny (do termínu uzávierky súpisiek) môžu hráči prestupovať medzi klubmi NMHL bez akéhokoľvek obmedzenia. V mimoriadnych prípadoch môže výbor NMHL o prestupoch rozhodnúť aj v čase Vianočnej prestávky v obmedzenom počte.

Článok 3

Povinnosti účastníkov NMHL

 1. Kapitáni jednotlivých družstiev zodpovedajú za transparentnosť a plnenie ustanovených podmienok.
 2. Každé zúčastnené družstvo musí byť vybavené jednotnými dresmi s číslom a kompletnou výstrojou ako pre brankára, tak aj pre všetkých hráčov. Kompletnú výstroj hráča tvorí ochranná prilba, (mladiství  hráči od 15 do 18 rokov aj s mriežkou), ochrana ramien, lakťov, holení, nohavice, rukavice a suspenzor. Brankárska výstroj musí byť doplnená ochranou krku.
 3. Súpisku hráčov s podmienkami  ustanovenými v čl. 2 predkladajú vždy kapitáni družstiev pred začiatkom súťažnej sezóny, najneskôr do 31.7. Súpiska družstva môže obsahovať maximálne 30 hráčov a musí obsahovať tieto údaje: priezvisko a meno, post, číslo dresu, príp. dátum narodenia. Vzor súpisky je uvedený v prílohe č. 3.
 4. Pri podozreniach o nedodržaní zásad členstva v družstve si môže kapitán družstva vyžiadať predloženie súpisky pred konkrétnym zápasom. Ak sa podozrenie potvrdí, tento hráč nebude môcť  v zápase nastúpiť, prípadne ak sa podozrenie zistí počas zápasu, tento bude automaticky skontumovaný v neprospech jeho družstva v pomere 0:5.
 5. Súpisky hráčov pre aktuálnu sezónu sú platné po ich schválení výborom NMHL a uverejnení na internetovej stránke NMHL (www.nmhl.sk). Každý hráč alebo brankár môže byť zaregistrovaný len v jednom družstve NMHL.
 6. Povinnosťou zaplatiť poplatok za nájom hracej plochy nájomcovi (TSM NMn/V) je zodpovedný kapitán domáceho tímu, čiže kapitán toho družstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako prvé.
 7. Kapitán domáceho družstva, resp. ním poverená osoba sú ďalej zodpovední po odohratí zápasu za prevzatiezápisu o stretnutí od časomerača a následné odoslanie dokumentu spolu s výsledkomdo 24 hodín po jeho skončení elektronickou formou na e-mail :  vysledky@nmhl.sk. Výbor NMHL zabezpečí spracovanie a publikáciu priebežného stavu sezóny NMHL.

Článok 4

Pravidlá hry

 1. Rozpisy jednotlivých zápasov s termínmi a časmi sú uverejnené na www.nmhl.sk.
 2. Na spôsobe úhrady prenájmu ľadovej plochy sa podieľajú vždy na polovicu rovným dielom oba hracie tímy.
 3. Hrá sa bezkontaktný hokej 3×15 minút čistého času v zmysle verdiktov rozhodcov a pravidiel, podľa ktorých sa hrajú všetky súťaže organizované SZĽH, okrem pravidla zakázaného uvoľnenia.
 4. Ak družstvo nemá k dispozícii na zápas z adekvátnych dôvodov (choroby, zranenia, služobné cesty) minimálny počet hráčov, je povinné oznámiť túto skutočnosť svojmu súperovi najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu. Ak družstvo nedodrží stanovený termín oznámenia, zápas bude automaticky skontumovaný v jeho neprospech v pomere 0:5 a finančné náklady spojené s prenájmom ľadovej plochy budú rozdelené na polovicu medzi obe družstvá.
 5. Družstvo ktoré nemôže nastúpiť na zápas je povinné zabezpečiť svojmu súperovi iného súpera, alebo po súhlase svojho súpera zabezpečiť výmenu zápasu s inou dvojicou súperov.
 6. Ak družstvo nedokáže zabezpečiť ani jednu z možností podľa čl. 4 bodu 4 a 5, zápas nebude odohraný v náhradnom termíne, ale bude automaticky skontumovaný v jeho neprospech v pomere 0:5 a finančné náklady spojené s prenájmom ľadovej plochy budú rozdelené na polovicu medzi obe družstvá.
 7. Každé družstvo je povinné do 31. 7. zaplatiť zábezpeku jedného neodohratého zápasu do NMHL vo výške 50,- € s DPH.
 8. Súťaž sa hrá na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom. Po vzájomnej dohode účastníkov stretnutia sa môže zápas odohrať aj na zimnom štadióne v Piešťanoch, respekíve v Trenčíne.
 9. Sezóna sa hrá systémom „Základná časť“ v hernom systéme každý s každým (18 kôl) + „Playoff“.
 10. Bodovanie :
  za víťazstvo získa družstvo 3 body, za remízu získa družstvo 1 bod, za prehru získa družstvo 0 bodov

 

 

 

 1. Poradie po základnej časti sa určuje podľa týchto kritérií :
 • body
 • skóre
 • strelené góly
 • inkasované góly
 • vzájomný zápas

 

 1. Víťaz sezóny obdrží pohár víťaza NMHL aktuálneho ročníka súťaže.

 

Článok 5

Evidencia zápasov a vyhodnotenie súťaže

 1. Za priebeh súťaže, výsledky zápasov, štatistiky a vyhodnotenie súťaže zodpovedá výbor NMHL.
 2. Výbor o stave sezóny informuje účastníkov NMHL prostredníctvom svojej web stránky www.nmhl.sk, pípadne skupiny na sociálnej sieti Facebook (NMHL).

 

Článok 6

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Každý hráč hrá na svoje riziko a koná na vlastnú zodpovednosť.
 2. Účastníci súťaže (družstvá) sa zaväzujú uhradiť do do 31.7. ročný poplatok za účasť v súťaži vo výške 20 € s DPH za klub na nevyhnutné poplatky súvisiace s registráciou a prevádzkou domény, zakúpením pohárov pre víťazov NMHL, doplnením lekárničky a iných nákladov spojených s chodom súťaže. Za stav  v pokladni zodpovedá tajomník výboru.
 3. Úmyselné zákroky a všetky strety, pri ktorých dôjde k poškodeniu zdravia iného hráča sa posudzuje ako ujma na zdraví podľa § 123 a ublíženie na zdraví podľa § 155 až § 158 Z.č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona.
 4. Kapitáni, resp. lídri družstiev  sú povinní oboznámiť všetkých účastníkov o podmienkach súťaže.