Stanovy NMHL

Novomestská hokejová liga

Levitra kan brukes å beskjeftige seg med apotekonline24.com ereksjon dysfunction eg ikke ta med grapefrukt juice eg noe som til slutt positivt vises på forbruksprisen. Som deg, forsinket jeg et, ved å fylle ut bestillingsskjemaet og vente på levering eller hver mann kan kjøp Sildenafil uten resept nå eller forutsetningen for at legen kan gjøre dette er at det er. Produktet er patentert, og er preget av høy kvalitet eller syklisk guanosinmonofosfat.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Novomestská hokejová liga (ďalej len NMHL) je zoskupenie neregistrovaných
amatérskych hokejistov, ktoré nemá právnu subjektivitu.
2. Za evidenciu zápasov, rozpis súťaže a dodržiavanie zásad podľa týchto stanov
zodpovedá po organizačnej stránke organizačný tím NMHL viď. príloha č. 3.
3. Organizačný tím pozostáva z predsedu NMHL a Disciplinárnej komisie (predseda
disciplinárnej komisie, členovia disciplinárnej komisie).
4. Kontakt:
Predseda NMHL: vybor@nmhl.sk.
Disciplinárna komisia: info@nmhl.sk.
5. Za schvaľovanie súpisiek tímov je zodpovedná disciplinárna komisia NMHL, ktorá môže
využiť právo veta.
6. Za disciplinárne konania v zápasoch NMHL zodpovedá disciplinárna komisia (ďalej len
DK). Predseda komisie je volený navrhovanými členmi komisie. Predkladá rozhodnutia
na zverejnenie, na stránke www.nmhl.sk.

Článok 2
Podmienky súťaže
1. Hráčom NMHL nemôže byť registrovaný aktívny hráč oblastných a krajských súťaží,
a iných súťaží registrovaných pod SZĽH, CZHL.
2. Neaktívny hráči viď čl.2. bod 1. môžu nastupovať v lige NMHL nasledovne:
– Hráč do 14 rokov (žiak) – povolený štart od 30 rokov.
– Hráč do 16 rokov (kadet) – povolený štart od 35 rokov.
– Hráč do 19 rokov (dorast) – povolený štart od 40 rokov.
– Hráč do 21 rokov (junior) – nepovolený štart
– Hráč (senior) – nepovolený štart

3. Hráči, ktorí sú súčasťou doterajšieho fungovania ligy NMHL, majú povolený štart v inej,
podobnej amatérskej lige tzn. (duálny štart).
4. Nový hráči, ktorí boli aktívny v predošlej sezóne, alebo sú aktívni v súčasnej dobe v inej amatérskej súťaži, majú povolené
hrať ligu NMHL v celkovom počte 1 hráč v jednom tíme.
5. Hráči, ktorých vek nepresiahol hranicu 17 rokov, nemajú povolený štart v lige NMHL.
6. Nie je prípustné prizvať do súťaže iných hokejistov ako je uvedené v bodoch 1,2,4 a 5
tohto článku.
7. Súťažné družstvo pri predkladaní súpisky zverejní meno kapitána družstva a jeho
asistenta, ktorí budú predkladať súpisku družstva a budú zodpovedať za dodržiavanie
zásad podľa týchto stanov. Rovnako budú zodpovedať a spolupodieľať sa na prenájme
ľadovej plochy a celkovom priebehu súťaže.
8. Povolený štart hráčov na poste brankár je umožnený len hráčom, ktorí sú na súpiskách
tímov NMHL.
9. Počas prebiehajúcej sezóny nemôžu hráči prestupovať medzi jednotlivými klubmi
NMHL. V letnom období po skončení sezóny (do termínu uzávierky súpisiek) môžu hráči
prestupovať medzi klubmi NMHL bez akéhokoľvek obmedzenia. Počas vianočnej
prestávky je možný prestup v termíne, ktorý určí vedenie ligy NMHL. Prestup je možný
pre hráčov, ktorý sú súčasťou ligy NMHL s výnimkou nových hráčov viď čl.2. bod 4.
10. V prípade nedostatku hráčov na daný zápas, môže kapitán tímu využiť možnosť
hosťovania a pozvať na zápas hráčov tímov NMHL, pre potrebné doplnenie súpisky.
minimálny počet hráčov na zápas je 7, minimálny počet kmeňových hráčov na
zápas je 5.
Model možného hosťovania:
1. 5 kmeňových hráčov + 3 na hosťovaní
2. 6 kmeňových hráčov + 2 na hosťovaní
3. 7 kmeňových hráčov + 1 na hosťovaní
4. 8 kmeňových hráčov + 0 na hosťovaní

Článok 3
Povinnosti účastníkov NMHL
1. Kapitáni jednotlivých družstiev zodpovedajú za transparentnosť a plnenie ustanovených
podmienok.
2. Každé zúčastnené družstvo musí byť vybavené jednotnými dresmi s číslom
a kompletnou výstrojou ako pre brankára, tak aj pre všetkých hráčov. Kompletnú výstroj
hráča tvorí ochranná prilba, (mladiství hráči od 17 rokov aj s mriežkou), ochrana ramien,
lakťov, holení, nohavice, rukavice a suspenzor. Brankárska výstroj musí byť doplnená
ochranou krku.
3. Súpisku hráčov s podmienkami ustanovenými v čl. 2 predkladajú vždy kapitáni
družstiev pred začiatkom súťažnej sezóny, najneskôr do 31.7. Súpiska družstva môže
obsahovať maximálne 30 hráčov a musí obsahovať tieto údaje: priezvisko a meno, post,
číslo dresu, príp. dátum narodenia. Vzor súpisky je uvedený v prílohe č. 3.
4. Pri podozreniach o nedodržaní zásad členstva v družstve si môže kapitán družstva
vyžiadať predloženie súpisky pred konkrétnym zápasom. Ak sa podozrenie potvrdí,
tento hráč nebude môcť v zápase nastúpiť, prípadne ak sa podozrenie zistí počas
zápasu, tento bude automaticky skontumovaný v neprospech jeho družstva v pomere
0:5.
5. Súpisky hráčov pre aktuálnu sezónu sú platné po ich schválení disciplinárnej komisie
NMHL a uverejnení na internetovej stránke NMHL (www.nmhl.sk). Každý hráč alebo
brankár môže byť zaregistrovaný len v jednom družstve NMHL.
6. Povinnosťou zaplatiť poplatok za nájom hracej plochy nájomcovi (TSM NMn/V) je
zodpovedný kapitán domáceho tímu, čiže kapitán toho družstva, ktoré je v rozpise
zápasov uvedené ako prvé.
7. Kapitán domáceho družstva, resp. ním poverená osoba sú ďalej zodpovední po odohratí
zápasu do 24 hodín, odoslať konečný výsledok zápasu elektronickou formou cez
aplikáciu messenger na ľubovolného člena organizačného tímu alebo Jozefa Vida (hráč
HC Čachtice).
8. V prípade že dôjde počas zápasu k mimoriadnej situácii, ktorá si vyžiada písomný
záznam do zápisu o zápase, je kapitán dotknutého tímu povinný upovedomiť
disciplinárnu komisiu.

Článok 4
Pravidlá hry
1. Rozpisy jednotlivých zápasov s termínmi a časmi sú uverejnené na www.nmhl.sk.
2. Na spôsobe úhrady prenájmu ľadovej plochy sa podieľajú vždy na polovicu rovným
dielom oba hracie tímy.
3. Hrá sa bezkontaktný hokej 3×15 minút čistého času v zmysle verdiktov rozhodcov
a pravidiel, podľa ktorých sa hrajú všetky súťaže organizované SZĽH, okrem pravidla
zakázaného uvoľnenia.
4. Ak družstvo nemá k dispozícii na zápas z adekvátnych dôvodov (choroby, zranenia,
služobné cesty) minimálny počet hráčov 8, je povinné si zabezpečiť dostatočný počet hráčov na daný zápas z hráčov iných tímov ligy NMHL, formou hosťovania. (Čl.2 odst.10)

5. Družstvo, ktoré nemôže nastúpiť na zápas z dôvodu nedostatku hráčov, kmeňových aleho hosťujúcich, je povinné tak oznámiť svojmu súperovi a výboru NMHL do 48 hodín jeho neúčasť. Daný zápas sa skontumuje 5:0 v prospech súpera. 

6. V prípade nenahlásenia neúčasti tímu na zápas, je tím povinný zaplatiť celú čiastku + potrebné náklady na zápas.

7. Každé družstvo je povinné do 15.9. zaplatiť zábezpeku jedného neodohratého zápasu do
NMHL vo výške 55,- € s DPH v prípadne sa čiastka použije na zabezpečenie fungovania
ligy NMHL.
8. Súťaž sa hrá na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom.
9. Sezóna sa hrá systémom „Základná časť“ v hernom systéme každý s každým (18 kôl)
10. Bodovanie:
za víťazstvo získa družstvo 3 body, za víťazstvo po nájazdoch získa družstvo 2 body, za prehru po nájazdoch 1 bod a za prehru v riadnom hracom čase získa družstvo 0 bodov.
1. Poradie po základnej časti sa určuje podľa týchto kritérií :
2.
• body
• skóre
• strelené góly
• inkasované góly
• vzájomný zápas
2. Víťaz sezóny obdrží pohár víťaza NMHL aktuálneho ročníka súťaže.

Článok 5
Evidencia zápasov a vyhodnotenie súťaže
1. Za priebeh súťaže, výsledky zápasov, štatistiky a vyhodnotenie súťaže zodpovedá
organizačný tím NMHL.
2. Organizačný tím o stave sezóny informuje účastníkov NMHL prostredníctvom svojej web
stránky www.nmhl.sk, pípadne skupiny na sociálnej sieti Facebook (NMHL).

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Každý hráč hrá na svoje riziko a koná na vlastnú zodpovednosť.
2. Úmyselné zákroky a všetky strety, pri ktorých dôjde k poškodeniu zdravia iného hráča sa
posudzuje ako ujma na zdraví podľa § 123 a ublíženie na zdraví podľa § 155 až § 158 Z.č.
300/2005 Z.z. Trestného zákona.
3. Kapitáni, resp. lídri družstiev sú povinní oboznámiť všetkých účastníkov o podmienkach
súťaže.